Op zondag 26 mei verzamelde een grote groep demonstranten zich op Plein 1992 (Maastricht) om onze campagne tegen het nieuwe proefdiercentrum officieel te starten. Hoe konden we ook anders? De dieren in de steek laten en toekijken hoe er in Maastricht een nieuw proefdiercentrum komt is geen optie! Hierbij een verslag van de actie.

De demonstratie werd afgetrapt met twee sprekers; als eerste Joey, een van de personen achter de Stop BMC-campagne. Joey gaf informatie over dierproeven in Maastricht, Nederland en over het nieuw te bouwen BMC. Dit zorgde ervoor dat omstanders en deelnemers op de hoogte waren van de situatie. Vervolgens nam Frank Wassenberg (tweede kamerlid voor de Partij voor de Dieren), geboren en getogen in Maastricht, de microfoon over met een sterke speech waarin hij uitlegde zich kapot te schamen voor Maastricht. Hij benadrukt duidelijk dat meer dan 90% van de dierproeven geen bruikbare resultaten oplevert, en dat het uitvoeren van dierproeven moet stoppen.

Vergezeld met een tal van vlaggen en spandoeken vertrok de stoet daarna naar het centrum. We begonnen op Plein 1992 met circa 100 actievoerders, maar dit liep al snel op tot 150! Constant werden er leuzen geroepen zoals ‘there’s no excuse for animal abuse’ en ‘stop dierproeven, stop BMC’. Ook werden er veel flyers uitgedeeld, en gesprekken met omstanders werden aangegaan. We hebben hierdoor veel mensen kunnen informeren over het BMC, over onze campagne en over dierproeven. Op deze mooie zondagmiddag was het druk in de stad en langs de gehele route stonden mensen te kijken. De reacties van omstanders waren veelal positief!

Zowel op de Markt als op het Vrijthof werd halt gehouden, zodat toespraken ten gehore konden worden gebracht, die met luid applaus werden ontvangen. De toespraken focuste zich op eigen ervaringen in het proefdiercentrum maar ook over het belang van een inclusieve totaalstrijd, opdat iedereen op een dag van de vrijheid mag genieten waar we zo vurig naar verlangen. De sprekers kwamen uit verschillende plekken, zoals Maastricht, Aken en Palestina. De toespraken motiveerden ons allen stuk voor stuk om de strijd op te pakken en een stem te zijn voor de dieren in de laboratoria!

Terug op Plein 1992 bleven veel demonstraten nog lang napraten en werden er nieuwe acties gepland. De campagne tegen het BMC gaat een stevige campagne worden, die pas zal stoppen wanneer de definitieve bevestiging zal komen dat er geen nieuw proefdiercentrum komt in Maastricht!

Loop jij de volgende keer ook mee om te strijden tegen dierproeven?

————————————-

On Sunday the 26th of May, a group of protesters gathered at Plein 1992 (Maastricht), to officially start the new campaign against the animal testing centre. What else could we do? Abandon the animals and stand by while a new animal testing centre will be built in Maastricht is not an option! Hereby a report of the action.

The demonstration started with two speeches; at first Joey gave a speech, one of the people behind the Stop BMC-campaign. Joey gave information on animal testing in Maastricht, the Netherlands and about the construction of the new BioMedical Centre (BMC). This made sure that bystanders and protesters were informed on the situation. Thereafter, Frank Wassenberg (member of the parliament for Party for the Animals), who is from Maastricht, gave a strong speech in which he explained that he was extremely ashamed of Maastricht. He emphasised that more than 90% of the tests conducted on animals do not produce useful results, and that the execution of animal testing should stop.

Accompanied by flags and banners the protesters moved to the centre of Maastricht. We started at Plein 1992 with around 100 protesters, but this number rose to 150 protesters! During the demonstration many slogans such as ‘there’s no excuse for animal abuse’ and ‘stop animal testing, stop BMC’ were shouted. Many flyers were distributed, and people talked with bystanders. Because of this we were able to inform a lot of people on the BMC, about the campaign and about animal testing. On the beautiful Sunday afternoon it was busy in the city and along the whole route many people were watching the protest. The reaction of bystanders were mostly positive!

Both at the Markt and at the Vrijthof the demonstration stopped, so speeches could be heard. The speeches were received with enthusiastic applause. The speeches focussed on speaker’s their own experiences inside of the animal testing centre, and on the importance of an inclusive fight so everyone can one day enjoy the freedom that we all long for. The speakers came from different places, such as Maastricht, Aachen and Palestine. The speeches motivated every one of us to start the fight against the animal testing centre and be a voice against the animals in laboratories!

When we arrived at Plein 1992 again, many protesters decided to stay and discuss the demonstration and new actions. The campaign against the BMC will be an intense campaign, which won’t stop until we get a definite affirmation that no new animal testing centre will be built in Maastricht!

Will you join the next action to fight against animal testing?